Môn Toán Lớp 12: z ^ 4 + 3z ^ 2 + 2 = 0 Ai giải giúp với ạ

Môn Toán Lớp 12: z ^ 4 + 3z ^ 2 + 2 = 0 Ai giải giúp với ạ

Môn Toán Lớp 12:

z ^ 4 + 3z ^ 2 + 2 = 0

Ai giải giúp với ạViết một bình luận