Môn Toán Lớp 11: Sin( x + pi/6 ) biết cos x = 1/3 và 0<x< pi/2

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 11: Sin( x + pi/6 ) biết cos x = 1/3 và 0<x< pi/2

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  sin(x+π/6)=\sqrt{6}/3+1/6
  với cosx=1/3; 0<x<π/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Công thức áp dụng:
  sin^2 x+cos^2 x=1 \forall x\in RR
  sin(a+b)=sin acosb+cosasinb
  ___________
  Vì 0<x<π/2=>x thuộc góc phần tư thứ nhất
   =>sin x>0
  Vì sin^2 x+cos^2 x=1\forall x\in RR
  =>sin^2 x=1-cos^2 x=1-(1/3)^2=8/9
  =>sinx=\sqrt{8/9}={2\sqrt{2}}/3 (vì sinx>0)
  Ta có:
  sin(x+π/6)=sinxcos \ π/6+cosx sin\ π/6
  ={2\sqrt{2}}/3 . \sqrt{3}/2 +1/3 . 1/2
  =\sqrt{6}/3+1/6
  Vậy sin(x+π/6)=\sqrt{6}/3+1/6
  với cosx=1/3; 0<x<π/2

  Trả lời

Viết một bình luận