Môn Toán Lớp 11: f(x) = {x^3+x+2/x^3+1 nếu x>-1 tại x0=-1 {4/3 nếu x=-1

Môn Toán Lớp 11: f(x) = {x^3+x+2/x^3+1 nếu x>-1 tại x0=-1 {4/3 nếu x=-1

Môn Toán Lớp 11: f(x) = {x^3+x+2/x^3+1 nếu x>-1 tại x0=-1
{4/3 nếu x=-1

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: f(x) = {x^3+x+2/x^3+1 nếu x>-1 tại x0=-1 {4/3 nếu x=-1”

 1. Giải đáp:
  Hàm số liên tục tại $x=-1.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $f(x)=\left\{\begin{array}{l} \dfrac{x^3+x+2}{x^3+1} \text{ nếu } x >-1 \\ \dfrac{4}{3} \text{ nếu } x=-1\end{array} \right.\\ \displaystyle\lim_{x \to (-1)^+} f(x)\\ =\displaystyle\lim_{x \to (-1)^+} \dfrac{x^3+x+2}{x^3+1}\\ =\displaystyle\lim_{x \to (-1)^+} \dfrac{(x + 1) (x^2 – x + 2)}{(x+1)(x^2-x+1)}\\ =\displaystyle\lim_{x \to (-1)^+} \dfrac{x^2 – x + 2}{x^2-x+1}\\ = \dfrac{(-1)^2 – (-1) + 2}{(-1)^2-(-1)+1}\\ =\dfrac{4}{3}=f(-1)$
  $\Rightarrow $Hàm số liên tục tại $x=-1.$

  Trả lời

Viết một bình luận