Môn Toán Lớp 11: cho hàm số f(x)= (4x+1)^3 (2x+1)^4 / (3+2x)^7 .tính lim x-> âm vô cùng f(x)

Môn Toán Lớp 11: cho hàm số f(x)= (4x+1)^3 (2x+1)^4 / (3+2x)^7 .tính lim x-> âm vô cùng f(x)

Môn Toán Lớp 11: cho hàm số f(x)= (4x+1)^3 (2x+1)^4 / (3+2x)^7 .tính lim x-> âm vô cùng f(x)Viết một bình luận