Môn Toán Lớp 10: Tìm A giao B , A hợp B , A \ B , B\ A , CrA biết : A = { x thuộc R : x > hoặc = – 2 } B = { x thuộc R : 5 – x > h

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 10:

Tìm A giao B , A hợp B , A \ B , B\ A , CrA biết :

A = { x thuộc R : x > hoặc = – 2 }

B = { x thuộc R : 5 – x > hoặc = 0 }

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  A\cap B=[-2;5]
  A\cup B=RR
  A\\B=(5;+\infty)
  B\\A=(-\infty;-2)
  C_{RR} A=(-\infty; -2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A={x\in RR: x\ge -2}
  =>A=[-2;+\infty)
  B={x\in RR: 5-x\ge 0}
  Vì 5-x\ge 0⇔ 5\ge x
  =>B=(-\infty;5]
  Ta có:
  A\cap B=[-2;+\infty)\cap (-\infty;5]=[-2;5]
  A\cup B=[-2;+\infty)\cup (-\infty;5]=(-\infty; +\infty)=RR
  A\\B=[-2;+\infty)\\(-\infty;5]=(5;+\infty)
  B\\A=(-\infty;5]\\[-2;+\infty)=(-\infty;-2)
  C_{RR} A=RR\\A=RR\\[-2;+\infty)=(-\infty;-2)
  __________
  A\cap B={x\in A và x\in B} (các phần tử chung của A và B)
  A\cup B={x\in A hoặc x\in B} (các phần tử chung và riêng của A và B)
  A\\B={x\in A và x\cancel \in B} (phần tử thuộc A không thuộc B)
  B\\A={x\in B và x\cancel \in A} (phần tử thuộc B không thuộc A)
  C_{RR} A=RR\\A (phần bù của A trong RR)

  Trả lời

Viết một bình luận