Môn Toán Lớp 10: giải câu này giúp em vs ạ hứa vote 5 sao |2x – 3| > x + 3

Môn Toán Lớp 10: giải câu này giúp em vs ạ hứa vote 5 sao |2x – 3| > x + 3

Môn Toán Lớp 10:

giải câu này giúp em vs ạ hứa vote 5 sao

|2x – 3| > x + 3

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: giải câu này giúp em vs ạ hứa vote 5 sao |2x – 3| > x + 3”

 1. Giải đáp:$\,x < 0\,hoặc\,x > 6$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  \left| {2x – 3} \right| > x + 3\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – 3 > x + 3\\
  2x – 3 <  – x – 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – x > 3 + 3\\
  2x + x <  – 3 + 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 6\\
  3x < 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 6\\
  x < 0
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x < 0\,hoặc\,x > 6
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận