Môn Toán Lớp 10: Bộ (1;2) có phải là 1 nghiệm của bất phương trình y -2x+4 không? (y lớn hơn hoặc bằng)

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 10: Bộ (1;2) có phải là 1 nghiệm của bất phương trình y -2x+4 không? (y lớn hơn hoặc bằng)

Trả Lời

Viết một bình luận