Ngữ Văn Lớp 9: Trong văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”, trong phần “nhiệm vụ”, yếu tố nào được xe

Ngữ Văn Lớp 9: Trong văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”, trong phần “nhiệm vụ”, yếu tố nào được xe

Ngữ Văn Lớp 9: Trong văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”, trong phần “nhiệm vụ”, yếu tố nào được xem là trách nhiệm hàng đầu của cộng đồng thế giới đối với trẻ em?
a.Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em.

b.Trẻ em tàn tật và có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

c.Xoá mù chữ cho trẻ em.

d.Khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt văn hoá xã hội.Viết một bình luận