Ngữ Văn Lớp 9: Qua hai câu đầu của bài thơ viếng lăng bác sẽ ra thành phần biệt lập trong khổ thơ và cho biết nó thuộc thành phần nào

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9:

Qua hai câu đầu của bài thơ viếng lăng bác sẽ ra thành phần biệt lập trong khổ thơ và cho biết nó thuộc thành phần nào

Trả Lời

Viết một bình luận