Ngữ Văn Lớp 9: ARN được tổng hợp dựa trên A. 1 mạch của ADN. B. 2 mạch của ADN C. 1 mạch của gen. D. 2 mạch của gen.

Ngữ Văn Lớp 9: ARN được tổng hợp dựa trên A. 1 mạch của ADN. B. 2 mạch của ADN C. 1 mạch của gen. D. 2 mạch của gen.

Ngữ Văn Lớp 9: ARN được tổng hợp dựa trên
A. 1 mạch của ADN.
B. 2 mạch của ADN
C. 1 mạch của gen.
D. 2 mạch của gen.Viết một bình luận