Ngữ Văn Lớp 7: tìm câu rút gọn, câu đặc biệt, phép liệt kê, trạng ngữ trong bài Đức tính giản dị của Bác Hồ (chi tiết giùm em nka )

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: tìm câu rút gọn, câu đặc biệt, phép liệt kê, trạng ngữ trong bài Đức tính giản dị của Bác Hồ (chi tiết giùm em nka )