Ngữ Văn Lớp 7: Cho luận điểm sau “Học phải gắn liền với hành với lao động” Tìm các luận cứ cho luận điểm trên và viết thành đoạn văn hoàn chỉ

Ngữ Văn Lớp 7: Cho luận điểm sau “Học phải gắn liền với hành với lao động” Tìm các luận cứ cho luận điểm trên và viết thành đoạn văn hoàn chỉ

Ngữ Văn Lớp 7:

Cho luận điểm sau “Học phải gắn liền với hành với lao động”

Tìm các luận cứ cho luận điểm trên và viết thành đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 5 đến 7 câu.

Giúp em câu này với ạ.Em cảm ơn ạ.Viết một bình luận