Ngữ Văn Lớp 7: Câu sau là câu đơn hay câu ghép, xác định chủ ngữ và vị ngữ Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Câu sau là câu đơn hay câu ghép, xác định chủ ngữ và vị ngữ
Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng công lớn.

Trả Lời

 1. @ Là cầu ghép:
  *** Chủ ngữ 1: Các ngươi.
  *** Vị ngữ 1: Đều là những kẻ có lương tri, lương năng.
  *** Chủ ngữ 2: hãy nên cùng ta.
  *** Vị ngữ 2: Đồng tâm hiệp lực để dựng công lớn.
  $#Sano$

  Trả lời

Viết một bình luận