Ngữ Văn Lớp 6: Hình ảnh hoán dụ +Thân cỏ thân rơm +Búa liềm Là kiểu hoán dụ gii ? Em c.on a .

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Hình ảnh hoán dụ

+Thân cỏ thân rơm

+Búa liềm

Là kiểu hoán dụ gii ?

Em c.on a .

Trả Lời

 1. Hình ảnh hoán dụ: “thân cỏ, thân rơm; búa liềm” là kiểu hoán dụ lấy cái bộ phận để chỉ cái toàn thể và lấydấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật.
  – Thân cỏ thân rơm: Chỉ những người nông dân trên đồng ruộng, vì cỏ, rơm là những sự vật gắn liền với ruộng đồng, với người nông dân.
  – Búa liềm là tượng trưng cho tầng lớp công nhân, người lao động nói chung.

  $#friendly$

  Trả lời
 2. – Thân cỏ, thân rơm: ý chỉ người lao động chân tay vì cỏ và rơm là sự vật được gắn liền với đồng quê, lao động sản xuất. 
  + Kiểu hoán dụ: Lấy một bộ phận để gọi cái toàn thể.
  – Búa liềm: ý chỉ vũ khí giản dị, thô sơ. Nhân dân Việt Nam chỉ sử dụng những vũ khí thô sơ như búa và liềm để đấu tranh với quân địch, nhưng vì có ý chí đấu tranh chống quân xâm lược nên chúng ta vẫn toàn thắng mặc dù không có các vũ khí hiện đại. Thể hiện rõ sự đấu tranh dành độc lập của dân tộc ta.
  + Kiểu hoán dụ: Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.
  $chucbanhoctot$
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận