Ngữ Văn Lớp 6: nêu tác dung nhân hóa và nó gọi ra vẻ đẹp gì về câu rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ

Ngữ Văn Lớp 6: nêu tác dung nhân hóa và nó gọi ra vẻ đẹp gì về câu rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ

Ngữ Văn Lớp 6: nêu tác dung nhân hóa và nó gọi ra vẻ đẹp gì về câu rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạViết một bình luận