Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu ghép “Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất” có mấy vế câu? Các vế câu được nố

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Trong câu ghép “Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất” có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? help me pl

Trả Lời

 1. Trong câu ghép “Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất” có 2 vế câu.
  Các vế câu được nối với nhau bằng: cặp quan hệ từ Vì … nên …
  Xác định câu:
  bầu trời / mùa thu rất cao // nên tác giả / có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.
         CN1                   VN1                   CN2                                     VN2
  Vế 1: Bầu trời mua thu rất cao
  Vế 2: Tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất

  Trả lời
 2. (?) Trong câu ghép “Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất” có mấy vế câu?
  – Vế 1: Bầu trời mùa thu rất cao. 
  + Chủ ngữ: Bầu trời mùa thu. 
  + Vị ngữ: rất cao. 
  – Vế 2: Tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất. 
  + Chủ ngữ: Tác giả. 
  + Vị ngữ: có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.  
  => Câu ghép trên có 2 vế câu. 
  _________________________________________
   (?) Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? 
  – Các vế câu trong câu trên được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ “Vì … nên” 
  -> Biểu thị quan hệ: nguyên nhân – kết quả. 

  Trả lời

Viết một bình luận