Ngữ Văn Lớp 5: Những câu ca dao tục ngữ nào chỉ phẩm chất của con người ?

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Những câu ca dao tục ngữ nào chỉ phẩm chất của con người ?

Trả Lời

 1. (?) Những câu ca dao tục ngữ nào chỉ phẩm chất của con người ?
  1. Thương người như thể thương thân. 
  2. Đói cho sạch, rách cho thơm.
  3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
  4. Uống nước nhớ nguồn. 
  5. Lá lành đùm lá rách. 
  6. Chị ngã em nâng. 
  7. Có chí thì nên. 
  8. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
  9. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 
  10. Nhường cơm sẻ áo. 

  Trả lời

Viết một bình luận