Ngữ Văn Lớp 5: Đặt một câu ghép có sử dụng dấu phẩy( hoặc dấu chấm phẩy dấu hai chấm )dùng để nối giữa các vế câu

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Đặt một câu ghép có sử dụng dấu phẩy( hoặc dấu chấm phẩy dấu hai chấm )dùng để nối giữa các vế câu

Trả Lời

  1. Đặt một câu ghép có sử dụng dấu phẩy( hoặc dấu chấm phẩy dấu hai chấm )dùng để nối giữa các vế câu
    Đặt câu :
             Do em bị ốm $//$ , em$//$ đã phải nghỉ học ở nhà .
    $⇒$    $CN1$                    $CN2$       $VN1$

    Trả lời

Viết một bình luận