Ngữ Văn Lớp 5: Xác định từ loại của các từ gạch chân trong những câu sau : – Tôi với tay lấy quyển sách trên giá . ( với là từ đc gạch chân ) – Tôi vớ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Xác định từ loại của các từ gạch chân trong những câu sau :
– Tôi với tay lấy quyển sách trên giá . ( với là từ đc gạch chân )
– Tôi với Lan là đôi bạn thân . ( với là từ đc gạch chân )
– Anh ta đã thành công ( Thành công là từ đc gạch chân )
-Thành công đó là sự nỗ lực rất lớn của anh ta ( Thành công là từ đc gạch chân )
-Anh ta lặng lẽ để quyển sách trên bàn ( để là từ đc gạch chân )
-Anh ta cố gắng để thành công ( để là từ đc gạch chân )

Trả Lời

Viết một bình luận