Ngữ Văn Lớp 4: Con cò trong câu ca dao Bay vào giấc ngủ trắng phau giọng bà Bà đưa cháu đến đồng xa Con cò theo mẹ la đà dòng mương Bàđưa cháu đến T

Ngữ Văn Lớp 4: Con cò trong câu ca dao Bay vào giấc ngủ trắng phau giọng bà Bà đưa cháu đến đồng xa Con cò theo mẹ la đà dòng mương Bàđưa cháu đến T

Ngữ Văn Lớp 4: Con cò trong câu ca dao Bay vào giấc ngủ trắng phau giọng bà Bà đưa cháu đến đồng xa Con cò theo mẹ la đà dòng mương Bàđưa cháu đến Trường Sơn Con cò theo bố rập rờn ngụy trang ,
—-các động từ ,danh từ, tính từ là gì ?Viết một bình luận