Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7:Xác định TN, CN, VN trong câu sau: Buổi chiều, xe chúng tôi dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 7:Xác định TN, CN, VN trong câu sau: Buổi chiều, xe chúng tôi dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

Trả Lời

Viết một bình luận