Môn Toán Lớp 9: Một xe khách đi từ Đô Lương ra Hà Nội và 1 xe tải đi từ Hà Nội về Đô lương cách nhau 300km , khởi hành cùng 1 lúc thì sau 3giờ gặp nha

Môn Toán Lớp 9: Một xe khách đi từ Đô Lương ra Hà Nội và 1 xe tải đi từ Hà Nội về Đô lương cách nhau 300km , khởi hành cùng 1 lúc thì sau 3giờ gặp nha

Môn Toán Lớp 9: Một xe khách đi từ Đô Lương ra Hà Nội và 1 xe tải đi từ Hà Nội về Đô lương cách nhau 300km , khởi hành cùng 1 lúc thì sau 3giờ gặp nhau. Nếu xe tải xuất phát trước xe khách 1giờ 20phút thì sau khi xe khách đi được 12/5giờ thì 2 xe gặp nhau . tính vận tốc của mỗi xe .
Giúp mình vs ạ!

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Một xe khách đi từ Đô Lương ra Hà Nội và 1 xe tải đi từ Hà Nội về Đô lương cách nhau 300km , khởi hành cùng 1 lúc thì sau 3giờ gặp nha”

 1. Giải đáp: $55km/h;45km/h$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi vận tốc xe khách và xe tải lần lượt là $x;y\left( {x;y > 0} \right)\left( {km/h} \right)$
  Khởi hành cùng 1 lúc thì gặp nhau 3 giờ nên tổng quãng đường chúng đi được sau 3 giờ bằng 300km
  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 3.x + 3.y = 300\\
   \Leftrightarrow x + y = 100
  \end{array}$
  Xe tải đi trước 1 giờ 20 phút $ = \dfrac{4}{3}\left( h \right)$ thì 2 xe gặp nhau sau $\dfrac{{12}}{5}\left( h \right)$ nên ta có:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{12}}{5}.x + \left( {\dfrac{4}{3} + \dfrac{{12}}{5}} \right).y = 300\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{12}}{5}.x + \dfrac{{56}}{{15}}.y = 300\\
   \Leftrightarrow 36.x + 56.y = 4500\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 100\\
  36.x + 56.y = 4500
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  36x + 36y = 3600\\
  36.x + 56.y = 4500
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  20y = 900\\
  x = 100 – y
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y = 45\\
  x = 55
  \end{array} \right.\left( {tm} \right)
  \end{array}$
  Vậy vận tốc xe khách và xe tải lần lượt là $55km/h;45km/h$

  Trả lời

Viết một bình luận