Môn Toán Lớp 9: Hưởng ứng phong trào phòng chống dịch covid 19, Hai tổ công nhân được giao sản xuất 800 khẩu trang. Khi thực hiện, tổ I vượt mức 10% và

Môn Toán Lớp 9: Hưởng ứng phong trào phòng chống dịch covid 19, Hai tổ công nhân được giao sản xuất 800 khẩu trang. Khi thực hiện, tổ I vượt mức 10% và

Môn Toán Lớp 9: Hưởng ứng phong trào phòng chống dịch covid 19, Hai tổ công nhân được giao sản xuất 800 khẩu trang. Khi thực hiện, tổ I vượt mức 10% và tổ II vượt mức 15%. Do đó cả hai tổ làm được 905 khẩu trang. Hỏi Theo kế hoạch mỗi tổ được giao làm bao nhiêu khẩu trang?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Hưởng ứng phong trào phòng chống dịch covid 19, Hai tổ công nhân được giao sản xuất 800 khẩu trang. Khi thực hiện, tổ I vượt mức 10% và”

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   +)Gọi số khẩu trang tổ I và tổ phải sản xuất là x và y(khẩu trang)
   +) Khi đó:
  – Tổng số khẩu trang phải sản xuất của cả 2 tổ là: x + y (khẩu trang)
  – Tổng số khẩu trang của tổ I khi vượt mức là: x + 10%x= 1,1x(khẩu trang)
  – Tổng số khẩu trang của tổ II khi vượt mức là: y + 15%y= 1,15y(khẩu trang) 
  – Tổng số khẩu trang của cả 2 tổ khi vượt mức là 1,1x + 1,15y(khẩu trang)
  Theo bài ra,  ta có hệ phương trình:
  $\left \{ {{x+ y=800} \atop {1,1x+ 1,15y=905}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{x=300} \atop {y=500}} \right.$
  Vậy theo kế hoạch, số khẩu trang phải sản xuất của 2 tổ lần lượt là 300 và 500 khẩu trang.

  Trả lời

Viết một bình luận