Môn Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A,Đường cao AH, phân giác AD. biết AB=3cm, AC=4cm. tính DC, DB,AD,BH,CH,BC,AH

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A,Đường cao AH, phân giác AD. biết AB=3cm, AC=4cm. tính DC, DB,AD,BH,CH,BC,AH

Trả Lời

 1. Ta có \Delta ABC vuông tại A
  -> AB^2 + AC^2 = BC^2 ( Pytago )
  -> BC = \sqrt( 3^2 + 4^2 )
  -> BC = 5 cm
  Ta có : AD là đương phân giác \Delta ABC ( gt )
  -> ( DB)/(AB) = (DC)/(AC)
  -> (DB)/3 = (DC)/4
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được :
  (DB)/3 = (DC)/4 = ( DB + DC )/(3+4) = (BC)/7 = 5/7
  $\bullet$ (DB)/3 = 5/7 -> DB = (3.5)/ = 15/7 cm
  -> DC = BC – BD = 5 – 15/7 =20/7 cm
  Xét \Delta ABC vuông tại A , đường cao AH có :
  AH.BC = AB.AC ( hệ thức lượng )
  -> 5AH = 3.4
  -> AH = (3.4)/5 = 12/5 = 2,4 cm
  Xét \Delta BHA vuông tại H có :
  AB^2 = AH^2 + BH^2 ( Pytago)
  -> BH = \sqrt( AB^2 – AH^2 )
  -> BH = \sqrt( 3^2 – 2,4^2 )
  -> BH = 1,8 cm
  -> CH = BC – BH = 5 – 1,8 = 3,2 cm
  Ta có : BD – HB = HD
  -> 15/7 – 1,8 = HD
  -> HD = 12/35 cm
  Xét \Delta AHD vuông tại H có :
  AD^2 = AH^2 + HD^2 ( Pytago )
  -> AD = \sqrt( 2,4^2 + (12/35)^2 )
  -> AD = (12\sqrt(2))/7 cm

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-phan-giac-ad-biet-ab-3cm-ac-4cm-tinh-dc

  Trả lời

Viết một bình luận