Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x bình – 3mx + m + 1 = 0 m là tham số . a, giải phương trình khi m=1, m=-1 ,m=3 b, tìm tất cả các giá trị của m để phư

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x bình – 3mx + m + 1 = 0 m là tham số . a, giải phương trình khi m=1, m=-1 ,m=3
b, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho x1 bình phương + x2 bình phương =2

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  a,m=1 => x ∈{1;2} ; m=-1 => x∈{0;-3} ; m=3 =>$x=\dfrac{9\pm \sqrt{65}}{2}$
  $b,m=\dfrac{1-\sqrt{37}}{9}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Thay m=1 vào phương trình ta có:
  x^2 -3.1x+1+1=0
  <=>x^2-3x+2=0
  <=>x^2 -x -2x+2=0
  <=>x (x-1)-2(x-1)= 0
  <=>(x-1)(x-2)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=2\end{array} \right.\) 
  Thay m=-1 vào phương trình ta có:
  x^2 -3.(-1).x+(-1)+1=0
  <=>x^2 +3x+0=0
  <=>x^2 +3x=0
  <=>x (x+3)= 0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Thay m=3 vào phương trình ta có:
  x^2 -3.3+x+3+1=0
  <=>x^2 -9x+4=0
  Ta có:
  Δ=b^2 -4ac
  =(-9)^2 -4.1.4
  =81-16
  =65>0
  Suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
  $\Rightarrow x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a}=\dfrac{-\left(-9\right)+\sqrt{65}}{2.1}=\dfrac{9+\sqrt{65}}{2}\\ x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a}=\dfrac{-\left(-9\right)-\sqrt{65}}{2.1}=\dfrac{9-\sqrt{65}}{2}\\ $
  Vậy với m=1 => x ∈{1;2} ; m=-1 => x∈{0;-3} ; m=3 =>$x=\dfrac{9\pm \sqrt{65}}{2}$
  b, Ta có:
  Δ=b^2 -4ac
  =(-3m)^2 -4.1.(m+1)
  =9m^2 -4m-4
  Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì Δ>0 => 9m^2 -4m-4 >0
  Theo Vi-ét: x_1 + x_2 = (-b)/a = (-(-3m))/1 = (3m)/1 = 3m
                     x_1 x_2 = c/a = (m+1)/1 = m+1
  $x_1^2+x_2^2=2\\
  \Leftrightarrow \left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2=2\\
  \Leftrightarrow \left(3m\right)^2-2\left(m+1\right)-2=0\\
  \Leftrightarrow 9m^2-2m-2-2=0\\
  \Leftrightarrow 9m^2-2m-4=0$
  Ta có:
  Δ=b^2 -4ac
  =(-2)^2 -4.9.(-4)
  =4+144
  =148>0
  Suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
  $\Rightarrow m_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a}=\dfrac{-\left(-2\right)+\sqrt{148}}{2.9}=\dfrac{2+2\sqrt{37}}{18}=\dfrac{1+\sqrt{37}}{9}\left(ktm\right)\\
  \Rightarrow m_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a}=\dfrac{-\left(-2\right)-\sqrt{148}}{2.9}=\dfrac{2-2\sqrt{37}}{18}=\dfrac{1-\sqrt{37}}{9}\left(tm\right)$
  Vậy để x_1^2 + x_2^2 = 2 thì $m=\dfrac{1-\sqrt{37}}{9}$

  Trả lời

Viết một bình luận