Môn Toán Lớp 9: Cho ΔABC vuông ở A , đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH . Gọi HD là đường kính . Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA ở E

Môn Toán Lớp 9: Cho ΔABC vuông ở A , đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH . Gọi HD là đường kính . Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA ở E

Môn Toán Lớp 9: Cho ΔABC vuông ở A , đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH . Gọi HD là đường kính . Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA ở E
a)CM ΔBEC cân
b) gọi I là hình chiếu của A trên BE CM AI=AH
c)CM BE là tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính AH
GIÚP · MÌNH VỚI ³ ³ ³ KHÔNG CHÉP MẠNG Ạ
GIẢI CHI TIẾT GIÚP MK ẠViết một bình luận