Môn Toán Lớp 9: Bài 6 so sánh a, 4 và 1+22 b, 4 và 26-1

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: Bài 6 so sánh
a, 4 và 1+22
b, 4 và 26-1

Trả Lời

 1. a)
  Ta có :
  4=1+3=1+\sqrt{9}<1+\sqrt{8}=1+\sqrt{4}\sqrt{2}=1+2\sqrt{2}
  Vậy 4<1+2\sqrt{2}
  b)
  Ta có :
  4^2 =16=25-9=25-\sqrt{81}
  (2\sqrt{6}-1)^2 =(\sqrt{24}-1)^2 =(\sqrt{24})^2 -2.\sqrt{24}.1+1^2 =24-4\sqrt{6}+1=25-\sqrt{16}\sqrt{6}=25-\sqrt{96}
  Do \sqrt{81}<\sqrt{96}
  =>25-\sqrt{81}>25-\sqrt{96}
  =>4^2 >(2\sqrt{6}-1)^2
  =>4>2\sqrt{6}-1
  Vậy 4>2\sqrt{6}-1
  $\boxed{\bullet \text{ Áp dụng :}\\(a-b)^2 =a^2 -2ab+b^2}$

  Trả lời

Viết một bình luận