Môn Toán Lớp 9: x^3-4x=0 |3x-1-x=2 Giải phương trình

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: x^3-4x=0
|3x-1-x=2
Giải phương trình

Trả Lời

 1. ????????????????????????????????????????????????????
  \bba,
  x^3-4x=0
  => x(x^2-4)=0
  => x=0 hoặc x^2-4=0
  => x=0 hoặc x=+-2
  Vậy S={0;+-2}
  \bbbb,
  |3x-1|-x=2
  => |3x-1|=2+x 
  TH1: x>=1/3
  => 3x-1=2+x
  => 3x-x=2+1
  => 2x=3
  => x=3/2
  TH2: x<1/3
  => 3x-1=-2-x
  => 3x+x=-2+1
  => 4x=-1
  => x=-1/4
  Vậy S={3/2;-1/4}
   

  Trả lời
 2. a)x^3-4x=0
  <=>x(x^2-4)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2-4=0<=>x^2=4<=>x=±2\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có nghiệm x=0 và x=±2
  b)|3x-1|-x=2
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}3x-1-x=2 \\-3x+1-x=2\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x-1=2\\-4x-1=2\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{3}{2}\\x=\frac{-1}{4}\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có nghiệm x=3/2 hoặc x=-1/4

  Trả lời

Viết một bình luận