Môn Toán Lớp 8: Với a > b, chứng minh: a) 4a +3> 4b+2 ; b) 4(2- a) < 4(2 - b)

Môn Toán Lớp 8: Với a > b, chứng minh: a) 4a +3> 4b+2 ; b) 4(2- a) < 4(2 - b)

Môn Toán Lớp 8: Với a > b, chứng minh:
a) 4a +3> 4b+2 ;
b) 4(2- a) < 4(2 - b)Viết một bình luận