Môn Toán Lớp 8: tổng số học sinh của hai lớp 8a và 8b là 78 em. Nếu chuyển 2 em thừ lớp 8a qua lớp 8b thì số học sinh của cả hai lớp bằng nhau. Tính số

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: tổng số học sinh của hai lớp 8a và 8b là 78 em. Nếu chuyển 2 em thừ lớp 8a qua lớp 8b thì số học sinh của cả hai lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp

Trả Lời

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 8a và lớp 8b lần lượt là x,y(em)(Đk:x>2;y>0;x,y∈N*)
  Vì tổng số học sinh hai lớp là 78 em nên x+y=78(1)
  Nếu chuyển 2 em từ lớp 8a qua lớp 8b thì số học sinh cả hai lớp bằng nhau tức:
  x-2=y+2
  <=>x-2-y-2=0
  <=>x-y-4=0
  <=>x-y=4(2)
  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau:
  $\begin{cases} x+y=78\\x-y=4\\\end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x+x=78+4\\x-y=4\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 2x=82\\x-y=4\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=41\\y=37\\ \end{cases}$
  Vậy số học sinh lớp 8a;8b lần lượt là 41 em; 37 em 
   

  Trả lời

Viết một bình luận