Môn Toán Lớp 8: Tìm min: `(2x – 1)(x + 2)(x + 3)(2x + 1)`

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Tìm min:
`(2x – 1)(x + 2)(x + 3)(2x + 1)`

Trả Lời

 1. (2x-1)(x+2)(x+3)(2x+1)
  =[(2x-1)(x+3)][(x+2)(2x+1)]
  =[2x(x+3)-(x+3)][x(2x+1)+2(2x+1)]
  =[(2x^2 +6x)-(x+3)][(2x^2 +x)+(4x+2)]
  =(2x^2 +6x-x-3)(2x^2 +x+4x+2)
  =(2x^2 +5x-3)(2x^2 +5x+2) $(1)$
  Đặt 2x^2 +5x=t=>(1)=(t-3)(t+2)
  =t(t+2)-3(t+2)
  =(t^2 +2t)-(3t+6)
  =t^2 +2t-3t-6
  =t^2 -t-6
  =t^2 -t+1/4-25/4
  =[t^2 -2.t. 1/2 +(1/2)^2]-25/4
  =(t-1/2)^2 -25/4
  Ta có :
  (t-1/2)^2 >=0AAt\in RR
  =>(t-1/2)^2 -25/4 >= -25/4AAt\in RR
  Dấu “=” xảy ra <=>t-1/2=0 hay 2x^2 +5x-1/2=0
  <=>2(x^2 +5/2 x-1/4 )=0
  <=>x^2 +5/2x-1/4=0
  <=>x^2 +5/2x+25/16 -29/16=0
  <=>x^2 +2.x. 5/4 +(5/4)^2 =29/16
  <=>(x+5/4)^2 =29/16
  <=>(x+5/4)^2 =((+-\sqrt{29})/4)^2
  <=>x+5/4=(+-\sqrt{29})/4
  <=>x=(+-\sqrt{29}-5)/4
  Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức (2x-1)(x+2)(x+3)(2x+1) là -25/4 tại x=(+-\sqrt{29}-5)/4

  Trả lời

Viết một bình luận