Môn Toán Lớp 8: Tìm min: `(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)`

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Tìm min:
`(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)`

Trả Lời

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Đặt A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)
            = [ (x + 1)(x + 4) ][ (x + 2)(x + 3) ]
            = (x^2 + x + 4x + 4)(x^2 + 2x + 3x + 6)
            = (x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6)
  Đặt x^2 + 5x + 5 = a
  => (a – 1)(a + 1)
  = a^2 – 1 \ge – 1 AA a
  Dấu “=” xảy ra khi:
  a^2 = 0
  <=> a = 0
  Suy ra x^2 + 5x + 5 = 0
  <=> x^2 + 5x + 25/4 – 25/4 + 5 = 0
  <=> (x + 5/2)^2 = 5/4
  <=> x + 5/2 = \pm (\sqrt{5})/2
  <=> x = \pm (\sqrt{5})/2 – 5/2
  Vậy A_{min} = -1 tại x \in { (\sqrt{5} – 5)/2 ; (-\sqrt{5} – 5)/2}
   

  Trả lời
 2. (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)
  =[(x+1)(x+4)][(x+2)(x+3)]
  =(x^2+4x+x+4)(x^2+3x+2x+6)
  =(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)
  =(x^2+5x+5-1)(x^2+5x+5+1)
  * Áp dụng hằng đẳng thức thức 3:A^2-B^2=(A+B)(A-B) với A=x^2+5x+5 và B=1 ta được:
  =(x^2+5x+5)^2 -1^2
  =(x^2+5x+5)^2-1≥-1
  Dấu “=” xảy ra khi:
  x^2+5x+5=0
  =>x^2+5x+25/4-5/4=0
  =>x^2+2.x. 5/2+(5/2)^2=5/4
  =>(x+5/2)^2=5/4
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+\dfrac{5}{2}=-\sqrt[]{\dfrac{5}{4}}\\x+\dfrac{5}{2}=\sqrt[]{\dfrac{5}{4}}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-\sqrt[]{\dfrac{5}{4}}-\dfrac{5}{2}\\x=\sqrt[]{\dfrac{5}{4}}-\dfrac{5}{2}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{\sqrt[]{5}}{2}-\dfrac{5}{2}\\x=\dfrac{\sqrt[]{5}}{2}-\dfrac{5}{2}\end{array} \right.\)
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{\sqrt[]{5}+5}{2}\\x=\dfrac{\sqrt[]{5}-5}{2}\end{array} \right.\) 
  =>GTNNNN của biểu thức trên là: -1 tại x ∈ {-\frac{\sqrt[]{5}+5}{2};\frac{\sqrt[]{5}-5}{2}} $

  Trả lời

Viết một bình luận