Môn Toán Lớp 8: Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 1 D. m < – 3 Bất phương trình nào là bấ

Môn Toán Lớp 8: Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 1 D. m < – 3 Bất phương trình nào là bấ

Môn Toán Lớp 8: Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 < x + 3 + m A. m = 2 B. m < 3 B. m > 1 D. m < – 3 Bất phương trình nào là bất phương trình một ẩn ? a) 2x – 3 < 0; b) 0.x + 5 > 0;
c) 5x – 15 ≥ 0;
d) x2> 0.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm m để x = 2 là nghiệm bất phương trình: mx + 2 1 D. m < – 3 Bất phương trình nào là bấ”

Viết một bình luận