Môn Toán Lớp 8: tìm giá trị nhr nhất của biểu thức Q=5x^2-10x

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: tìm giá trị nhr nhất của biểu thức Q=5x^2-10x

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  Giá trị nhỏ nhất =-5⇔x=1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Q=5x^2-10x
  Q=5x^2-10x+5-5
  Q=5(x^2-2x+1)-5
  Q=5(x^2-2.x.1+1^2)-5
  Q=5(x-1)^2-5
  Vì (x-1)^2≥0∀x
  ⇒5(x-1)^2≥0∀x
  Giá trị nhỏ nhất =-5⇔x-1=0
                                   ⇔x=1
  Vậy giá trị nhỏ nhất =-5⇔x=1

  Trả lời

Viết một bình luận