Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất: a) A=-x^2-2x+5 ; b) B= -3x^2+6x+9

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất: a) A=-x^2-2x+5 ; b) B= -3x^2+6x+9

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) A=-x^2 – 2x + 5
  =-(x^2 + 2x-5)
  =-(x^2 + 2x + 1 – 6)
  =-(x+1)^2 + 6
  =6-(x+1)^2 <= 6 AA x in RR
  -> Giá trị lớn nhất của A là 6 khi
  (x+1)^2 = 0 => x=-1
  b) B=-3x^2 + 6x + 9
  =-3(x^2 – 2x – 3)
  =-3(x^2 – 2x + 1 – 4)
  =-3(x-1)^2 + 12
  =12-3(x-1)^2 <= 12 AA x in RR
  -> Giá trị lớn nhất của B là 12 khi
  3(x-1)^2 = 0 => x=1

  Trả lời
 2. #Wan
  A = -x^2 – 2x + 5
  A = -x^2 – 2x – 1 + 6
  A = – (x^2 + 2x + 1) + 6
  A = – (x^2 + 2.x.1 + 1^2) + 6
  A = – (x+1)^2 + 6
  Vì (x+1)^2 \ge 0 \quad AA x in RR
  => – (x+1)^2 \le 0\quad AA x in RR
  => – (x+1)^2 + 6\le 6 \quad AA x in RR
  => A \le 6
  Dấu “=” xảy ra 
  <=> -(x+1)^2 = 0
  <=> x +1 = 0
  <=> x = -1
  Vậy A_{\max} = 6 khi x = -1
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  B = -3x^2 + 6x + 9
  B = -3x^2 + 6x – 3 + 12
  B = -(3x^2 – 6x + 3) + 12
  B = -3(x^2 – 2x + 1) + 12
  B = -3(x^2 – 2.x.1 + 1^2) +12
  B = -3(x-1)^2 + 12
  Vì (x-1)^2\ge 0\quad AA x in RR
  => -3(x-1)^2 \le 0\quad AA x in RR
  => -3(x-1)^2 + 12 \le 12\quad AA x in RR
  => B \le 12
  Dấu “=” xảy ra 
  -3(x-1)^2 = 0
  <=> x-1 = 0
  <=> x = 1
  Vậy B_{\max} = 12 khi x = 1

  Trả lời

Viết một bình luận