Môn Toán Lớp 8: Tìm x, biết: a) (x + 2) ² – 9 = 0 b) (x + 2) ² – x ² + 4 = 0

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Tìm x, biết:
a) (x + 2) ² – 9 = 0
b) (x + 2) ² – x ² + 4 = 0

Trả Lời

 1. a) (x + 2)^2 – 9 = 0
  ⇔ (x + 2)^2 – 3^2 = 0
  ⇔ (x + 2 – 3)(x + 2 + 3) = 0
  ⇔ (x – 1)(x + 5) = 0
  ⇒ x – 1 = 0 hoặc x + 5 = 0
  TH1 : x – 1 = 0
      ⇔ x = 1
  TH2 : x + 5 = 0
      ⇔ x = -5
  vậy x in {1 ; -5}
  b) (x + 2)^2 – x^2 + 4 = 0
  ⇔ (x + 2)^2 – ( x^2 – 4 ) = 0
  ⇔ (x + 2)^2 – (x + 2)(x – 2) = 0
  ⇔ (x + 2)(x + 2 – x + 2) = 0
  ⇔ (x + 2)4 = 0
  ⇔ x + 2 = 0
  ⇔ x = -2
  vậy x = -2
   

  Trả lời

Viết một bình luận