Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)^3 + (x – 3)^2 – x^2(x + 5)

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)^3 + (x – 3)^2 – x^2(x + 5)

 1. (x+2)^3 +(x-3)^2 -x^2 (x+5)
  =(x^3 +3.x^2 . 2+3.x.2^2 +2^3 )+(x^2 -2.x.3+3^2 )-(x^3 +5x^2 )
  =(x^3 +6x^2 +12x +8)+(x^2 -6x+9)-(x^3 +5x^2 )
  =x^3 +6x^2 +12x+8+x^2 -6x+9-x^3 -5x^2
  =2x^2 +6x+17
  $\boxed{\bullet \text{ Áp dụng :}\\ (a+b)^3 =a^3 +2a^2 b+2ab^2 +b^3 \\(a-b)^2 =a^2 -2ab+b^2 }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận