Môn Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức 2x(x-3)-(x+1)^2-(x-2)-3x

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức 2x(x-3)-(x+1)^2-(x-2)-3x

Trả Lời

Viết một bình luận