Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức:(2x-1)-(2x+1)-(2x+1)^2-3x(x+2)

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức:(2x-1)-(2x+1)-(2x+1)^2-3x(x+2)

Trả Lời

Viết một bình luận