Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a. 3x ( 2x – 1 ) – 3( 2x-1) b. ( $x-1)^{2}$ + 4 ( x -1) c. ( x-1 ) ( x +2 ) – 3x( x+2 ) d. ( x + 5 )

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a. 3x ( 2x – 1 ) – 3( 2x-1) b. ( $x-1)^{2}$ + 4 ( x -1) c. ( x-1 ) ( x +2 ) – 3x( x+2 ) d. ( x + 5 )

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a. 3x ( 2x – 1 ) – 3( 2x-1)
b. ( $x-1)^{2}$ + 4 ( x -1)
c. ( x-1 ) ( x +2 ) – 3x( x+2 )
d. ( x + 5 ) ( 3-2x) – 2x ( 3-2x)Viết một bình luận