Môn Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/5-36x² (a-2b)²-4b² 25a²-(a-b)² 36a²-(3a-b)²

Môn Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/5-36x² (a-2b)²-4b² 25a²-(a-b)² 36a²-(3a-b)²

Môn Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
1/5-36x²
(a-2b)²-4b²
25a²-(a-b)²
36a²-(3a-b)²Viết một bình luận