Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 1/ F= 6x – x^2 + 5 2/ G= x-x^2 Giúp mình với ( đang gấp lắm)

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8:

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

1/ F= 6x – x^2 + 5

2/ G= x-x^2

Giúp mình với ( đang gấp lắm)

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  1,  Fmax=14⇔x=3
  2,   Gmax=1/4⇔x=1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,
  F=6x-x^2+5
  F=-x^2+6x-9+14
  F=-(x^2-6x+9)+14
  F=-(x-3)^2+14
  Vì (x-3)^2≥0∀x
  ⇒-(x-3)^2≤0∀v
  Để Fmax=14⇔x-3=0
                     ⇔x=3
  Vậy Fmax=14⇔x=3
  2,
  G=x-x^2
  G=-x^2+x-1/4+1/4
  G=-(x^2-x+1/4)+1/4
  G=-(x-1/2)^2+1/4
  Vì (x-1/2)^2≥0∀x
  ⇒-(x-1/2)^2≤0∀x
  Để Gmax=1/4⇔x-1/2=0
                        ⇔x=1/2
  Vậy Gmax=1/4⇔x=1/2

  Trả lời
 2. 1, F = 6x – x^2 + 5
  F = -x^2 + 6x – 9 + 14
  F = – (x^2 – 2. x. 3 + 3^2) + 14
  F = – (x – 3)^2 + 14
  Ta thấy: (x – 3)^2 ≥ 0 với mọi x
  ⇒ – (x – 3)^2 ≤ 0 với mọi x
  ⇒ F ≤ 14 với mọi x
  ⇒ F_{max} = 14 khi x – 3 = 0 ⇒ x = 3
  Vậy GTLN của F = 14 khi x = 3
  2, G = x – x^2
  G = -x^2 + x – 1/4 + 1/4
  G = – [x^2 – 2. x. 1/2 + (1/2)^2] + 1/4
  G = – (x – 1/2)^2 + 1/4
  Ta có: (x – 1/2)^2 ≥ 0 với mọi x
  ⇒ -(x – 1/2)^2 ≤ 0 với mọi x
  ⇒ G ≤ 1/4 với mọi x
  ⇒ G_{max} = 1/4 khi x – 1/2 = 0 ⇒ x = 1/2
  Vậy GTLN của G = 1/4 khi x = 1/2
   

  Trả lời

Viết một bình luận