Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) (x² + 3x + 1).(x + 1).(x + 2) – 6 b) x³ – 3x + 2 c) 3x³ – 2x² – 2x – 5

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) (x² + 3x + 1).(x + 1).(x + 2) – 6

b) x³ – 3x + 2

c) 3x³ – 2x² – 2x – 5

Trả Lời

 1. Lời giải:
  a)
  (x^2+3x+1).(x+1)(x+2)-6
  =(x^2+3x+1).(x^2+3x+2)-6(1)
  Đặt t=x^2+3x+1. (1) có dạng:
  t(t+1)-6
  =t^2+t-6
  =t^2-2t+3t-6
  =t(t-2)+3(t-2)
  =(t-2)(t+3)
  =(x^2+3x+1-2)(x^2+3x+1+3)
  =(x^2+3x-1)(x^2+3x+4)
  b)
  x^3-3x+2
  =x^3-x-2x+2
  =x(x^2-1)-2(x-1)
  =x(x+1)(x-1)-2(x-1)
  =(x^2+x)(x-1)-2(x-1)
  =(x-1)(x^2+x-2)
  =(x-1)(x^2-x+2x-2)
  =(x-1)[x(x-1)+2(x-1)]
  =(x-1)(x-1)(x+2)
  =(x-1)^2 (x+2)
  c)
  3x^3-2x^2-2x-5
  =3x^3-5x^2+3x^2-5x+3x-5
  =x^2(3x-5)+x(3x-5)+(3x-5)
  =(3x-5)(x^2+x+1)

  Trả lời

Viết một bình luận