Môn Toán Lớp 8: Giải pt: a,3x-1/4=2/3 b,x+1/3 – x-1/2=1/2 c,x^2 – 4 + 3(x-2) = 0 d,5/x – 4/x+1 = 1/3 Giúp mik với có 4

Môn Toán Lớp 8: Giải pt: a,3x-1/4=2/3 b,x+1/3 – x-1/2=1/2 c,x^2 – 4 + 3(x-2) = 0 d,5/x – 4/x+1 = 1/3 Giúp mik với có 4

Môn Toán Lớp 8:

Giải pt:

a,3x-1/4=2/3

b,x+1/3 – x-1/2=1/2

c,x^2 – 4 + 3(x-2) = 0

d,5/x – 4/x+1 = 1/3

Giúp mik với có 4 câu thôu

Giải theo cách lớp 8 giúp mik nhé

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Giải pt: a,3x-1/4=2/3 b,x+1/3 – x-1/2=1/2 c,x^2 – 4 + 3(x-2) = 0 d,5/x – 4/x+1 = 1/3 Giúp mik với có 4”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,3x-1/4=2/3
  3x=2/3+1/4
  3x=11/12
  x=11/12:3
  x=11/36
  Vậy  x=11/36
  b,(x+1)/3 – (x-1)/2=1/2
  2(x+1) – 3(x-1) = 3
   2x + 2 – 3x + 3 = 3
  2x – 3x = 3 – 3 – 2
  -x = -2
  x = 2
  c. x^2 – 4 + 3( x – 2 ) = 0
  x^2-4+3x-6=0
  x^2+3x-10=0
  x^2+ 5x – 2x – 10 = 0
  (x-2 )( x +5 )=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x+5=0\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.\)
  d,5/x – 4/x+1 = 1/3
  1/x+1 = 1/3
  1/x=1/3-1
  1/x=(-2)/3
  1.3=x.(-2)
  3=x.(-2)
  x=(-3)/2

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. 3x – $\dfrac{1}{4}$= $\dfrac{2}{3}$
  $\Leftrightarrow$ 3x = $\dfrac{11}{12}$
  $\Rightarrow$ x = $\dfrac{11}{36}$
  b. $\dfrac{x+1}{3}$ – $\dfrac{x-1}{2}$ = $\dfrac{1}{2}$
  $\Rightarrow$ 2(x+1) – 3(x-1) = 3
  $\Leftrightarrow$ 2x + 2 – 3x + 3 = 3
  $\Leftrightarrow$ 2x – 3x = 3 – 3 – 2
  $\Leftrightarrow$ -x = -2
  $\Rightarrow$ x = 2
  c. x² – 4 + 3( x – 2 ) = 0
  $\Leftrightarrow$ x² – 4 + 3x – 6 = 0
  $\Leftrightarrow$ x² + 3x – 10 = 0
  $\Leftrightarrow$ x² + 5x – 2x – 10 = 0
  $\Leftrightarrow$ ( x – 2 )( x + 5 ) = 0
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x-2=0\\ x+5=0\end{matrix}\right.$
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=2\\ x=-5\end{matrix}\right.$
  Vậy x = 2 và x = -5 
  d. $\dfrac{5}{x}$ – $\dfrac{4}{x}$ + 1 = $\dfrac{1}{3}$
  $\Leftrightarrow$ $\dfrac{1}{x}$ = – $\dfrac{2}{3}$
  $\Rightarrow$ 2x = 3
  $\Rightarrow$ x = $\dfrac{3}{2}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận