Môn Toán Lớp 8: Cho x>0, y>0. Chứng minh rằng 1/x + 1/y >= 4/x+y

Môn Toán Lớp 8: Cho x>0, y>0. Chứng minh rằng 1/x + 1/y >= 4/x+y

Môn Toán Lớp 8:

Cho x>0, y>0. Chứng minh rằng 1/x + 1/y >= 4/x+y

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho x>0, y>0. Chứng minh rằng 1/x + 1/y >= 4/x+y”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng chứng minh tương đương ta có:
  1/x +1/y ≥4/(x+y)
  ⇔(x+y)/(x.y) ≥4/(x+y)
  ⇔(x+y)^2 ≥4xy
  ⇔x^2+2xy+y^2≥4xy
  ⇔x^2-2xy+y^2≥0
  ⇔(x-y)^2≥0 (Luôn Đúng)
  Dấu bằng xảy ra khi x-y=0⇔x=y

  Trả lời

Viết một bình luận