Môn Toán Lớp 8: KHAI TRỂN VÀ RÚT GỌN: a) ( 3-2x) mũ 2 b) ( 3x-2) * ( 3x+2) c) ( a+2) mũ 2- (a+2) * (a-2) d)( 3x+ 4)mũ 2-10x – (x-4) * (x=+4)

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: KHAI TRỂN VÀ RÚT GỌN:
a) ( 3-2x) mũ 2
b) ( 3x-2) * ( 3x+2)
c) ( a+2) mũ 2- (a+2) * (a-2)
d)( 3x+ 4)mũ 2-10x – (x-4) * (x=+4)

Trả Lời

 1. a) (3-2x)^2
  = 3^2 – 2*3*2x + (2x)^2
  = 9 – 12x + 4x^2
  b) (3x-2)(3x+2)
  = (3x)^2 – 2^2
  = 9x^2 – 4
  c) (a+2)^2-(a+2)(a-2)
  = a^2+2ab+b^2-(a^2-2^2)
  = a^2+2ab+b^2-a^2+4
  = 2ab + b^2 + 4
  d) (3x+4)^2-10x-(x-4)(x+4)
  = 9x^2+24x+16-10x-(x^2-4^2)
  = 9x^2+24x+16-10x-x^2+16
  = 8x^2 + 14x + 36

  Trả lời
 2. a) (3-2x)^2
  =3^2-2*3*2x+(2x)^2
  =9-12x+4x^2
  b) (3x-2)(3x+2)
  =(3x)^2-2^2
  =9x^2-4
  c) (a+2)^2-(a+2)(a-2)
  =a^2+2*a*2+2^2-(a^2-2^2)
  =a^2+4a+4-a^2+4
  =4a+8
  d) (3x+4)^2-10x-(x-4)(x+4)
  =(3x)^2+2*3x*4+4^2-10x-(x^2-4^2)
  =9x^2+24x+16-10x-x^2+16
  =8x^2+14x+32

  Trả lời

Viết một bình luận