Môn Toán Lớp 8: Giúp em vớiii (x-5)^2+3(x-5)=0

Môn Toán Lớp 8: Giúp em vớiii (x-5)^2+3(x-5)=0

Môn Toán Lớp 8: Giúp em vớiii
(x-5)^2+3(x-5)=0Viết một bình luận