Môn Toán Lớp 8: giải phương trình sau x^4-x^2-2=0

Môn Toán Lớp 8: giải phương trình sau x^4-x^2-2=0

Môn Toán Lớp 8: giải phương trình sau x^4-x^2-2=0

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: giải phương trình sau x^4-x^2-2=0”

 1. x^4-x^2-2=0
  x^4-2x^2+x^2-2=0
  x^2(x^2-2)+(x^2-2)=0
  (x^2+1)(x^2-2)=0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0\\x^2-2=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x^2=-1(loại)\\x^2=2\end{array} \right.\) 
  $⇒x=±\sqrt[]{2}$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  S={±√2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^4-x^2-2=0
  ⇔(x^4-1^2)-(x^2+1)=0
  ⇔[(x^2)^2-1^2]-(x^2+1)=0
  ⇔(x^2-1)(x^2+1)-(x^2+1)=0
  ⇔(x^2+1)(x^2-1-1)=0
  ⇔(x^2+1)(x^2-2)=0
  Có x^2+1>0∀x
  ⇔x^2-2=0
  ⇔x=±√2

  Trả lời

Viết một bình luận