Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình sau: (x^2+2x-1)^2= (x^2-x+1)^2

Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình sau: (x^2+2x-1)^2= (x^2-x+1)^2

Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình sau:
(x^2+2x-1)^2= (x^2-x+1)^2Viết một bình luận