Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình ạ a) (2x – 5)^2 – (x + 2)^2 = 0 b) (3x^2 + 10x – 8)^2 = (5x^2 – 2x + 10)^2 c) (x^2 – 2x + 1) – 4 = 0 d) 4x^2 + 4x

Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình ạ a) (2x – 5)^2 – (x + 2)^2 = 0 b) (3x^2 + 10x – 8)^2 = (5x^2 – 2x + 10)^2 c) (x^2 – 2x + 1) – 4 = 0 d) 4x^2 + 4x

Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình ạ
a) (2x – 5)^2 – (x + 2)^2 = 0
b) (3x^2 + 10x – 8)^2 = (5x^2 – 2x + 10)^2
c) (x^2 – 2x + 1) – 4 = 0
d) 4x^2 + 4x + 1 = x^2Viết một bình luận